Özel Öğretim Yöntemleri: BİLGİSAYAR VE İNTERNET DESTEKLİ ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

24 Aralık 2012 Pazartesi

BİLGİSAYAR VE İNTERNET DESTEKLİ ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Grup Adı: Bilgisayar ve İnternet Destekli Örnek Olay Yöntemi ve Uygulama Örnekleri

Grup Üyeleri:    Meltem Mor
                         Ekrem Ekizoğlu
                         Metin Ulusal

Grup Sunusu: Örnek Olay Yöntemi


İçerik:

Olay Nedir?

Ortaya çıkan - oluşan durum, ilgi çeken ya da çekebilecek nitelikte olan her türlü eylem, hadise, vaka gibi anlamlar taşımaktadır.

Örnek bir olay

Newton' un kafasına elma düşmesinden sonra yerçekimi yasasını bulması olay tabanlı öğrenmeye bir örnek olabilir ! Burada önemli olan bir olay sonucunda önceki yaşantımızın katkılarıyla bir öğrenme gerçekleştirmemizdir. Newton' unda başına elma düşmesiyle bir olay gerçekleşmiş ve sonucunda olaya bağlı olarak yer çekim yasasını öne sürmüştür. Yaşadığı bir olay sonucunda öğrenme gerçekleşmiştir.

Olay tabanlı öğrenme nedir?

Günlük hayatta karşılaşılan olayların sınıf ortamında tartışılarak çözümlenmesi esasına dayanan yöntemdir. Öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici bir öğretme yaklaşımı olan, öğrencinin öğrenme sürecine etkin olarak katıldığı; buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını temel alır. Kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılan öğretim yöntemidir.

Mario oynayan çocuk videosu (Oyun Bağımlılığı)


Örnek olaylar genel ilkeleri ve başarılı uygulamaları örnekleyerek anlatmaya yardımcı olması için özenle seçilir. Bu nedenle doğru yanıtlar ve gerçekler çok önceliklidir.

Olay tabanlı Öğrenme

Case-work", "case-study", "case-method" da denilen bu metot, sık sık simülasyon oyunu, karar veya plan oyunu gibi teknikleri kullandığı için, bu tekniklerin adı ile de anılmaktadır.

vitaminde örnek olay yöntemi kullanımı


Olaya dayalı öğrenme Öğrencileri;

 • Karakter ve koşullarla birlikte cesaretlendirir.
 • Hikayedeki kararlar, bağlamlar, değerler ve olguları anlamak için araştırmacı yapar.
 • Gerçek hayatlarıyla olayın anlamı hakkında bağlantı kurmalarını sağlar.

Olay tabanlı öğrenme niçin gereklidir?

Olay tabanlı öğrenme gereklidir. Çünkü; Yaşanmış olaylar sonucunda öğrenciler örnek olaydan yola çıkarak benzer durumlarda neler yapabileceklerini önceden görürler.

Olay tabanlı öğrenmede öğretmenin rolü

 • Tartışmaya açık sıcak ortamlar kurmak.
 • Olabildiğince çeşitli durumlar, algılar ve çözümler toplamak.
 • Öğrencilerin tartışmaları esnasında kişisel ya da profesyonel düşüncelerle araya girmemeli ve yargılarda bulunmamalı
 • Öğrencileri etkinliğin içine almak için “ne, kim, nerede, niçin ve ne zaman” sorularını sormalı, buna 5N 1K kuralı denir,
 • Tartışmaların daha yararlı olması, yeni fikirler üretebilmeleri için öğrencileri yönlendirebilmeli,
 • Aynı olayı farklı perspektiflerden kullanarak öğrencilerin gerçek yaşam problemlerinin çoklu boyutlarını görmelerini sağlayabilmeli,
 • Anahtar durumları özetleyebilmeli,
 • İlişkili bilgileri gösterebilmeli


Programlama Örneği- 1'den N'e kadar tek sayıların toplamı
(Program 1'den N'e kadar tüm sayıları toplamaktadır. Doğru çözüm için neler yapılabilir?)

static void Main(string[] args)
{
                  int i, n, toplam;
                  Console.WriteLine("bi sayı gir");
                           n= int.Parse(Console.ReadLine());
                           toplam = 0;
                           for (i = 1; i <= n; i++)
                          {
                                toplam = toplam + i;
                          }
                 Console.WriteLine(toplam);
                 Console.ReadLine();
}

Olay tabanlı öğrenmede öğrencinin rolü
 • Olayı okuyarak, durumları, algıları ve eylemin olası yönlerini tanımlayabilmek,
 • Tartışmalara aktif olarak katılmak,
 • Olayla ilişkili araştırmalar yapmak,
 • Sürekli olarak önerilen çözümleri değerlendirebilmek ve öğrendikleri ve öğrenmek istedikleri hakkında bilgi vermek,
 • Diğerleri ile işbirliği içinde çalışabilmek,
 • Olaydaki amaç ve anlam ile kendi gerçek yaşamını ilişkilendirmek,
 • Verileri analiz edecek stratejiler geliştirerek olası çözümler üretmektir.

Olay tabanlı öğrenmenin avantajları
 • Öğrencilere öğrenme transferlerini güçlendirebilecek, bilgi ve davranışları keşfederek uygulayabilecekleri gerçek durumlar sağlar
 • Öğrenciler alternatif çözümlerin tartışıldığı ve analiz edildiği ortamlara katılarak zor ve karmaşık durumları daha iyi anlayarak daha etkili analiz edebilirler.
 • Karar verme süreci üzerine odaklanılarak, öğrencilerin çeşitli sosyal disiplin alanlarındaki bilgileri sentez etmeleri sağlanır.
 • Hikaye ve öykü anlatımları birçok ortamda etkili kurumsal destek sağlayabilir.
 • Öğrenciler sağlam bilgiler elde ederek analitik, işbirlikli ve iletişim becerileri kazanırlar.
 • Öğrenciler sınıf içerisinde daha aktif, ilgili ve meşgul tutulur.
 • Olaylar öğrencilere kuramı uygulamada görme fırsatı vererek anlam katar.
 • Hayata en yakın öğretim metotlarından biridir. Günlük hayattaki birçok olay etrafındaki sosyal, kültürel ve bilimsel eğitim-öğretim bu metot yardımıyla kolaylıkla yapılabilir.
 • Öğrencilerin hepsi bir konuda veya olay üzerinde yoğun bir zihinsel çaba gösterirler.
 • Bağımsız düşünme, orijinal fikir üretme ve bunu ortaya koyma,ikna etme ve tartışma özellikleri gelişir.
 • Öğrencilere grup halinde ve birlikte çalışma, problem çözme alışkanlıkları kazandırılır.

Olay tabanlı öğrenmenin sınırlılıkları

 • Her konu ile ilgili örnek olay bulmak, düzenlemek güçtür.
 • Eğer örnek olaylar iyi seçilmez veya iyi ortaya konmaz ise, olaydaki çatışma ve tartışmalar sınıfa da aktarılabilir.
 • Olaylar öğrenci seviyesine uygun seçilmez ise (meselâ ilkokulda AIDS veya karmaşık bir ticarî mahkeme gibi), öğrenciler sağlıklı fikir üretemezler ve tartışamazlar.
 • Olayların sunulması ve tartışılması uzun zaman gerektirir. Yeterli süre verilmemişse beklenen yarar sağlanamaz.
 • Öğrenciler yeterli bilgi ve tecrübelere sahip değil iseler katılım az olabilir ve değişik fikirler ortaya konamaz.
 • Uygulamada amaçtan sapmalar, algılama farklılıkları fazla olabilir.

Olay geliştirme ve etkinlikleri tasarlama

Olay Geliştirme için stratejiler

 • Açılışta okuyucuyu olayın içine çekmek,
 • Olayı bir durumun sonucu çerçevesinde yazmak,
 • Yoğunluğu olaydaki çelişkili görüşler üzerinde toplamak,
 • Okuyucuların önemseyeceği hikâyeler yazmak,
 • Olayın inandırıcı olduğuna ikna etmek,
 • İkilemi tam can alcı noktasında sonlandırmak,


Öğrenme Etkinliklerinin Tasarlanması,Tartışmaların izlenmesi, tartışma sorularının geliştirilmesi ve Gelişimsel analizi başlatmak için sırayla izlenecek basamaklar;

 • Olayların, durumların ve karakterlerin incelenmesi ile başla
 • Olayın yüzeyinin altında yatanların analizleri ile devam etme
 • Öğrencileri değerlendirme ve yargılama, uygulama ve çözüm önerme gibi eylemlere teşvik edici sorularla olayın derinlemesine sokma

Öğrenci tartışmalarını kolaylaştırmak için;

 • Daha önce tartışılan konu ile ilgili ilişkiyi ortaya çıkaracak ve üzerinde daha iyi düşünmeye teşvik edecek sorular sorulmalı
 • Bireysel katkılara bir araya getirerek sınıfın algılayabileceği şekilde bir desen oluşturulmalı
 • Tartışmalar için en uygun zaman düzenlemesini yapılmalı

Tartışma Soruları

• Hikayede neler var? (analiz et)
• Neleri doğru buldun / neden ? (empati/sempati yap)
• Neleri doğru bulmadın/sen ne yapardın/farkı ne? (eleştir/yansıt /yaratıcı ol)
• Kime katılıyorsun / katılmıyorsun? (tartış/savun)
• Sonuç ne/ ne öğrendiniz? (sentez yap/karar ver)

Eğer örnek olay öğretmen tarafından hazırlanacak ya da yazılacaksa şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Örnek olay gerçek mi
 • Örnek olay anlamlı mı
 • Örnek olay orijinal mi
 • Örnek olay kendi içerisinde mantıklı ve bütünlük taşıyor mu
 • Örnek olay öğrenme ilkelerine göre düzenlenmiş mi .

Bununla birlikte örnek durumun dersin hedef- davranışları ve konularla ilişkili olması önemlidir.

Olay tabanlı öğrenme türleri ve sunumları 

 Türleri
 • Ayrıntılı Olaya Dayalı Öğrenme: Oldukça kapsamlı ve uzun olayların anlatıldığı şeklidir.
 • Hikâye Türünden Olaya Dayalı Öğrenme: Art arda verilen parçalardan birkaç sayfadan oluşan ve her bir durumun sonunda örgencilere hedeflerin açıklandığı ODÖ türüdür.
 • Küçük Olaya Dayalı Öğrenme: Tek bir oturumda tamamlanan şeklidir.
 • Doğrudan Olaya Dayalı Öğrenme: Kısa olayların ardından soruların başladığı ODÖ türüdür.
 • Çoktan Seçmeli Olaya Dayalı Öğrenme: Birkaç çözüm önerisinin sunulduğu ve örgencilerden bunlardan birini seçmeleri beklendiği ODÖ türüdür 
 Sunumları
 • Birinci olay sunumu: Seminer ya da derslerde uygulanabilen yazılı örnek olaylardır.
 • İkinci olay sunumu: Örnek olay bir ya da birkaç kişinin rol yaparak olayı canlandırmasıyla uygulanan sunum şeklidir.
 • Üçüncü olay sunumu: İki sunumu da kapsayacak şekilde olayların dijital ortama aktarımını içeren web ortamında örnek olay verilerek gerçekleştirilen sunumdur.

Olay tabanlı öğrenmenin diğer öğrenme türleri ile ilişkisi
 • ODÖ, problemin çözümü için grup çalışması yapılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesinin amaçlanması gibi öğretim hedefleri yönüyle probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yaklaşımına benzemektedir.
 • PDÖ oturumlarında olduğu gibi birbirini takip eden birden fazla oturum yapılmaz. Yönlendirici ve alan uzmanları ODÖ için de gereklidir ancak öğrencinin aktif olarak katılımı daha fazladır. Oturumdan daha önce öğrencilere konuyla ilgili örnek olaylar verilir ve sorular sorulur.
 • Öğrenciler üçer dörder kişilik gruplara ayrılarak bu sorulara cevap verirler ve son haliyle sınıftaki oturumlarında bunları sunar.
 • Ayrıca PDÖ, iyi yapılandırılmamış problem ile baslarken, ODÖ’ de ise problemi yansıtacak olay/senaryo bulunmaktadır.

Örnek Olay Anlatımının Kullanım Alanları

Örnek olay anlatımı, belli bazı alanlarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

• Bilimsel bir disiplin olarak hukuk aslında bireysel ve kamu ile ilgili örnek olaylardan oluşan bir alandır.
• Tıp da örnek vakalarla anlatım, simülatörler ve maket kullanımı
• Öğretmenlerin yada anlatıcıların bir konunun daha iyi anlaşılması için deney, video, resim vb.kullanımı
• Diğer bir başka alan olarak işletme fakültelerinde örnek olaylar çokça yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk olarak 1908 yılında Harvard üniversitesi profesörleri örnek olayları öğrencilere gerçek hayatta kullanabilecekleri pratik deneyim kazandırmak amacıyla kullanmaya başlamışlardır. (Skinner,1974).

İşletmede Örnek Olay Kullanımı

Kerim Taşkıran SKYSAĞLIK LTD şirketinin yönetim kurulu başkanıdır. Kerim Bey son dönem kazanç durum tablosunu incelediğinde önceki dönemlere nazaran belli bir durgunluk olduğunu fark etmiştir. Bu sebeple yönetim kurulundaki çalışan arkadaşlarına bunun neden olduğunu sormuş ve birden fazla kişinin teyit etmesiyle sebebin çalışanlardan bir kısmının önceki performanslarından uzak olduğunu belirlemiştir. Toplantının ardından Kerim beyi yanına çağırmış ve kendisine insan kaynaklanır sorumlusu olarak gerekeni yapmasını söylemiştir. SKYSAĞLIK Ankara’da bulunan medical bir firmadır. Şirket aslında bir aile şirketidir ve şirket çalışanlarının bir kısmı şirkette çalışanlarla akraba ilişkisindedir. Kerim bey şirketin menfaatleri doğrultusunda ne yapmalıdır?

Söz konusu olayı destekleyici bir örnek
İşletme Örnek Olay


• 1940’larda Harvard Üniversitesi’nde kimya bölümünde profesör olan james Conant’ın ders anlatma yönteminde örnek olayları kullandığını yazmaktadır.
• Conant, bilimle uğraşmayan insanlar ve politikacıların bilimsel keşiflerin nasıl yapıldıklarını anlamadıklarını fark ederek bunu düzeltmek için derslerin daha iyi anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla örnek olaylar geliştirmiştir.

Örnek olay kütüphaneleri

Örnek olay kütüphanelerinin eski uygulamaları, örnek olayların kolayca tekrar tekrar kullanabilmelerini sağlamak için onları indekslemek, saklamak ve yapılandırmak amaçlıydı.

Yakın zamanda ise iyi bir şekilde yapılandırılmış örnek olaylara sadece erişimi sağlamak değil örnek olayların nasıl uygulanacağı hakkında yardımcı ve yönlendirici bilgiler sunulmaktadır

Örnek Olay Kütüphanesi, ilköğretim sınıflarında bilişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımının incelenmesi, örnek olayların derlenmesi ve öğretmen eğitiminde kullanılması adlı proje kapsamında açılmış bir internet sitesidir.

  http://ornekolay.org/


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder